Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход


Информация пожароопасен сезон 2019 - Заповед и Съобщение  


СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет – Антон ще проведе извънредна среща за правоимащите по въпросите за разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване на 05.04.2019 година /петък/ от 17:00 часа в Общината.


Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - публикувана на 27.03.2019  


Заповедта за образуване на избирателни секции - публикувана на 27.03.2019


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска служба по земеделие – Пирдоп, уведомява всички земеделски стопани, че на 25.03.2019г. /понеделник/от 14.00 часа в лекторията на Читалище „Напредък 1869”-град Пирдоп, ще се проведе ежегодна среща с ръководството на Областна дирекция „Земеделие” – София област по въпроси, свързани с новия Наръчник за кандидатстване

и Директни плащания кампания 2019г.

 

ОСЗ-Пирдоп


Справка имоти отдадени под наем от Община Антон 


Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 


Здравно-информационен материал по актуална тема за морбили. 


публикувано на 15.02.2019

Протокол и приложение изготвени на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с изпълнение изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и Заповед №РД-60/11,02,2019 г.

 

Протокол

Приложение  

Контролен протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ - публикуван на 08.03.2019

Списък на контролната проверка по чл.37м от ЗСПЗЗ - публикуван на 08.03.2019    


Съобщение за информационна кампания за краткотрайна сезонна селскостопанска работа


Регламент определящ реда и начина на участие в 73-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-Околчица", 2019 година


Окончателен проект на Общ устройствен план - Община Антон


Заповед №53 от 30.01.2019 - забрана пашата на селскостопански животни в горски територии 

 
002.jpg