Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП е открита процедура чрез публична покана за  “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН 

 

Публична покана

Заповед за откриване на процедура  

Документи за участие 


Разяснителна кампания относно изискванията за подаване на заявления за подпомагане кампания 2016 година 
 
Документи по чл.37и от ЗСПЗЗ за заявители за ползване на пасища  

images/2016/01/ms.jpg  
http://www.antonbg.com/images/2016/01/ml.jpg

Докладна записка
от Кмета на община Антон
Относно отчет към 31.12.2015 година на бюджет 2015 г. и капиталови разходи
по приложения както следва:
ПРОЧЕТИ 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Във връзка с измененията и допълненията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн.,ДВ бр.38/07.05.2014г. бр.14/20.02.2015г. и бр.61/11.08.2015г.):и предстоящата процедура по разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;
       Съобщаваме на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, че в срок до 10.01.2016г. следва да представят в общинска администрация–Антон актуална справка за собствените им пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ.

ОБЩИНА  АНТОН

Заповед №217/16.12.2015 и Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.
Виж 

 
Протоколи и сесии

Протоколи от сесии на Общински съвет Антон

Подробно

 
006.jpg