Начало arrow Профил на купувача arrow -Процедури по ЗОП
Забравена парола
Община Антон
Открити процедури Печат Е-мейл
Съдържание
Открити процедури
Страница 2
Страница 3
Страница 4

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 10.02.2020 година в 17.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Образци и приложения  

 

Технически проект   


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 07.02.2020 година в 16.00 

 

Дейността, включена в предмета на поръчката, включва доставка, чрез периодични заявки от Възложителя на хранителни продукти за нуждите на оставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“, улица „България“ №17, финансирани от бюджета В Списък на хранителните продукти - Приложение №1.1 във формат Excel са посочени наименованието, техническите характеристики, мерните единици и прогнозните количества на хранителните продукти.

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Указания 

 

Документация 

 

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 02/03/2020 Местно време: 17:00


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 26.08.2019 година в 14.00 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Информация за преписката

 

Решение

 

Обявление 

 

Документация

 

ЕЕДОП  

 

Документация и образци  

 

Технически проект   

 

Разяснение №1  - публикувано на  12.09.2019 година

 

Документи към разяснение №1  - публикувано на  12.09.2019 година

 

Решение за удължаване срока за подаване на оферти - публикувано на  12.09.2019 година 

 

Съобщение за отваряне на оферти  

 

Протокол №1  - публикуван 08.10.2019

 

Доклад от работа на комисията  - публикуван 08.10.2019

 

Решение №6/14.10.2019  - публикувано 14.10.2019

 

Облявление за прекратена поръчка № 942358  - публикувано 31.10.2019 
Advertisement
015.jpg